Behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Yesbridge är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras.

Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter har sin rättsliga grund i bland annat dataskyddsförordningen samt bokföringslagen. De angivna författningarna tillåter bl.a. att behandling sker i syfte att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser mot våra kunder/registrerade och mot andra regelverk. Författningarna tillåter även, efter en intresseavvägning där bl.a. den registrerades eventuella invändningar mot behandlingen beaktas, att behandling av personuppgifter sker för våra och övriga bolag inom koncernens berättigade intressen av att utveckla, marknadsföra och administrera våra tjänster och verksamheter på ett effektivt sätt samt av att tillvarata våra civilrättsliga rättigheter och förpliktelser. Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då det särskilt överenskommits mellan företaget och den registrerade, om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar företaget enligt nämnda regelverk och grund ovan, under en tid om 10 år från dagen för ärendets slutförande alternativt från slutfakturas förfallodag samt för skälig gallringstid eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna relaterade till detta omedelbart att raderas.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från företaget om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format [eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar]. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på e-post info@yesbridge.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Yesbridge
Sätraängsvägen 128
182 37 Danderyd
Sweden

(English version)

Processing of personal data pursuant to the Data Protection Regulation (2016/679/EC)

Yesbridge is responsible for personal data for the personal data concerning contacts we receive in connection with assignments or which are otherwise processed when the assignment is being prepared or administered.

We process the tasks to perform and administer the assignment, to safeguard your interests, for accounting and billing purposes. This information has its legal basis in, inter alia, the Data Protection Regulation and the Accounting Act. The stated regulations allow, inter alia, that treatment is done in order to be able to fulfill our obligations to our customers / registrants and to other regulations. The regulations also allow, following a balance of interests where, among other things, the registered possible objections to the processing are taken into account, that the processing of personal data is done for our and other companies within the Group’s legitimate interests by developing, marketing and administering our services and operations in an efficient manner and by safeguarding our civil rights and obligations. The data can also be used for business and method development, market analysis, statistics and risk management. The data that is processed for the purpose of developing and analyzing the business is processed on the basis of our legitimate interest in developing the business and communicating with our contacts.

We will not disclose personal data to outsiders except where specifically agreed between the company and the data subject, if it is necessary for us to fulfill a statutory obligation or comply with governmental decisions or court decisions, or in the case where we hire outsiders service providers who carry out assignments on our behalf.

The personal data is stored, in accordance with the obligation imposed on the company in accordance with the above regulations and basis, for a period of 10 years from the date of completion of the case or from the due date of the final invoice and for a reasonable thinning time or the longer time required by the nature of the case. If you unsubscribe from newsletters or similar, the information related to this will be immediately deleted.

You have the right to request information from the company free of charge about the use of the personal data that concerns you. We will, at your request or at your own initiative, correct or erase any information that is incorrect or limit the processing of such information. You also have the right to request that your information is not processed for direct marketing purposes. You also have the right to access your personal data in a machine-readable format [or, if technically possible, to have the information transferred to a third party that you direct]. If you are dissatisfied with our treatment, you can submit a complaint to a supervisory authority, which in Sweden is the Data Inspectorate (www.datainspektionen.se). You can also contact the regulator in the country where you live or work.

Contact us at info@yesbridge.se or address below if you have any questions regarding our personal data processing.

Yesbridge
Sätraängsvägen 128
182 37 Danderyd
Sweden